دارای گیربکس‌هایی با بار استاتیک قابل تحمل ۱۲۰۰۰kg، برای ظرفیت‌های تا ۲۸۰۰kg در سرعت ۱,۶m/s بوده، با یا بدون یاتاقان کمکی و همراه با ترمز فلکه کششی قابل ارائه است. نسبت‌های تبدیل گیربکس و قطرهای فلکه کششی متنوع باعث شده تا سری M104 هر نوع نیازی را چه در آسانسورهای نو و چه در آسانسورهای موجود برآورده کند. سری M104 در مدل‌های B3 و B9 قابل ارائه است.

باراستاتیک حداکثر kg 12000
نسبت تبدیل گیربکس ۱/۷۱ – ۱/۶۵ – ۱/۴۹ – ۲/۵۳ -۴/۶۷
حجمروغنگیربکس ۱۵ لیتر
جرمگیربکس حداکثر kg 1000

Range of gearboxes with static load of 12000 kg. for loads up to 2800 kg. 1.6 m/s – available with or without outer support (M104H) – with optional brake on the slow shaft (Brake version). The different combinations of ratios and sheave diameters make the range of M104 able to cover every possible lift company requirements, both in the new and the existing installation. The range of M104 can be provided both with B3 and B9 motors type.

Static Load up to 12000 kg
Ratio ۱/۷۱ – ۱/۶۵ – ۱/۴۹ – ۲/۵۳ -۴/۶۷
Oil capacity ۱۵ L
Gear weight up to 1000 kg
error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید