مودی در سه جهت طراحی شده است تا سیستم آسانسور قدیمی را به راحتی مدرن سازد


The Mody has been done in three to modernize any old elevator system​

Technical data​​​

  • ​Static load [kg]: 2250
  • Ratio:1​/۳۷ – ۱/۴۹ – ۲/۴۷ – ۳/۴۱
  • Duty load [kg]: 480 kg roping 1/1, 630 kg roping 2/1
  • Roping: 1/1 – 2/1
  • Traction pulley speed [m/sec]: ​۰,۲۳ – ۳,۶۸
  • Speed control: VVVF
  • Powers​ range VF [kW]: 1,5 – ۶,۵
  • Moment of inertia J with VF motor​ : Kgm2 0,100
  • Oil for life

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید