این گاورنر دارای فلکه به قطر mm 255 و دارای شیار تست بوده، در انواع یک‌جهته و دوجهته و برای سرعت‌های اسمی حداکثر m/s 74/1 ارائه می‌شود. دارای تأییدیه شرکت TUV مطابق با Directive 95/16/EC بوده، در صورت درخواست قابل ارائه به همراه حفاظ است.

قطرفلکه mm 300 – 200
سرعت اسمی حداکثر ۲ متر برثانیه

Speed governor with pulley dia. 300 mm and test groove, one-way or bidirectional. TÜV approved according to Directive 95/16/CE, Rated speed up to 1.74 m/s. Also available with protection upon request.

Diameter ۲۵۵ mm
Nominal Speed up to 1 m/s

RELATED PRODUCTS

error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید