Italgears

ITALGEARS MODENA

محصولات Italgears حاصل از کار مهندسین و تکنسین های ماهر با سال ها تجربه در صنعت آسانسور است. مواد مورد استفاده، مطابق استانداردهای با کیفیت بالا و تحت کنترل دقیق پذیرش قرار می گیرند. برای اطمینان از کارکرد مناسب قطعات مکانیکی، الکتریکی و مقادیر استاندارد ارتعاش و نویز، در هر وینچ، کنترل دقیق علاوه بر تایید نهایی کیفیت زیبایی محصول، انجام می شود. شرکت آسانسور سعید نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ایتال گیرز در ایران می یاشد.

ITALGEARS FT3-1000

محصولات Italgears حاصل از کار مهندسین و تکنسین های ماهر با سال ها تجربه در صنعت آسانسور است. مواد مورد استفاده، مطابق استانداردهای با کیفیت بالا و تحت کنترل دقیق پذیرش قرار می گیرند. برای اطمینان از کارکرد مناسب قطعات مکانیکی، الکتریکی و مقادیر استاندارد ارتعاش و نویز، در هر وینچ، کنترل دقیق علاوه بر تایید نهایی کیفیت زیبایی محصول، انجام می شود. شرکت آسانسور سعید نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ایتال گیرز در ایران می یاشد.

ITALGEARS FT2-630

محصولات Italgears حاصل از کار مهندسین و تکنسین های ماهر با سال ها تجربه در صنعت آسانسور است. مواد مورد استفاده، مطابق استانداردهای با کیفیت بالا و تحت کنترل دقیق پذیرش قرار می گیرند. برای اطمینان از کارکرد مناسب قطعات مکانیکی، الکتریکی و مقادیر استاندارد ارتعاش و نویز، در هر وینچ، کنترل دقیق علاوه بر تایید نهایی کیفیت زیبایی محصول، انجام می شود. شرکت آسانسور سعید نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش ایتال گیرز در ایران می باشد.


error: Content is protected !! لطفا کپی نکنید

آسانسور سعید هیچ شعبه ای ندارد

آسانسور سعید هیچ شعبه ای ندارد